Bruksanvisning Kirurgiskt munskydd TFM14

Bruksanvisning TFM14

Bruksanvisning version 18/05/2021

Tillverkare: Teho Filter Oy, Jussintie 5–7, 85410 Sievi, Finland, www.tehofilter.fiTFM14 kirurginen suu-nenäsuojain musta ja sininen

Produktmodellens identifieringskod: TFM14
Produkten har testats och befunnits godkänd i enlighet med standarden EN 14683:2019 + AC:2019 (Type IIR) och standarder EN ISO 10993-5 och EN ISO 10993-10. Läs bruksanvisning före användning kirurgiskt munskydd.

Användningsområde

Produkten är ett s.k. kirurgiskt munskydd, avsett för engångsbruk. Munskyddet minskar användarens exponering mot stänkrisker, och skyddar omgivningen mot andningssekret från bäraren. Om det vid en riskbedömning fastställs att det är nödvändigt, ska produkten bäras tillsammans med ett visir eller ögonskydd samt annan skyddsutrustning, exempelvis skyddshandskar och skyddskläder. Se till att det kirurgiska munskyddet är lämpligt för den uppgift som ska utföras. Produkten är inte ett andningsskydd. Om det krävs ett andningsskydd för den föreliggande arbetsuppgiften, måste du välja exempelvis en filtrerande halvmask med tillräcklig skyddskapacitet i enlighet med standarden EN 149.

Varningar och begränsningar för användningen

Munskyddet har inte testats avseende användning i potentiellt explosiva miljöer. Munskyddet har inte testats beträffande antändlighet. Munskyddet får inte bäras i närheten av öppen låga. Det är inte känt att munskyddet eller dess material orsakar hudirritation hos användaren. Om produkten orsakar symtom till exempel i luftvägarna eller huden, kontakta vårdpersonal. Alla allvarliga tillbud som har inträffat i samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten befinner sig. Produkten rekommenderas inte för små barn. Återanvändning är en infektionsrisk.

Instruktioner för användning

Innan munskyddet bärs första gången måste användaren få instruktioner om hur man sätter på sig munskyddet, justerar dess passform, tar av sig munskyddet och kasserar det. Det är viktigt att munskyddet används och hanteras på rätt sätt i varje skede. Om instruktionerna inte följs kan munskyddets användare utsättas för hälsorisker i användningssituationen.

Inspektion före användning

Tvätta eller desinficera händerna innan du rör munskyddet. Kontrollera att förpackningen och produkten saknar skador och defekter. Kontrollera utgångsdatum för munskyddet. Använd inte munskyddet efter sista utgångsdatumet.

Sätta på sig munskyddet och justera passformenKirurginen suu-nenäsuojain käyttöohje | Bruksanvisning Kirurgiskt munskydd

Placera munskyddet över ansiktet, med metalltråden mot näsan och den färgad sidan vänd utåt. Vik ut munskyddet genom att dra ned det under hakan. Om du använder munskyddet tillsammans med annan skyddsutrustning ska du se till att ingen av produkterna försämrar eller förhindrar övriga produkters funktion.

Använda, ta av sig och kassera munskyddet

Bär munskyddet hela tiden i den aktuella risksituationen. Rör inte vid munskyddets utsida. Ta inte av dig munskyddet tillfälligt när du har det på dig i en risksituation. Bär munskyddet så att det täcker både näsan och munnen. Ha det aldrig hängande runt halsen till exempel. Byt ut munskyddet om du måste ta av det eller om det har gått sönder. Bär munskyddet som längst 4 timmar i följd.

Tvätta eller desinficera händerna innan du tar av dig munskyddet. Ta av dig munskyddet utan att röra dess utsida. Du kan ta av dig munskyddet genom att hålla i de elastiska banden. Lägg munskyddet i en plastpåse och försegla påsen, eller lägg munskyddet i en avfallsbehållare som är särskilt avsedd för ändamålet. Avsluta genom att tvätta eller desinficera händerna. 

Använd inte munskyddet om dess sista utgångsdatum har passerat.

Underhåll, rengöring och desinfektion

Munskyddet är av engångstyp och måste kasseras efter första användningstillfället.

Förvaring

Förvara munskyddet i ett torrt utrymme där temperaturen är mellan -5 °C och 40 °C och den relativa luftfuktigheten är under 65 %.

Läs etiketten på förpackningen

                    

Nimike lisätty ostoskoriin.
0 nimikettä - 0,00